Získávání funkcí v radě

Během hry můžou rudernské rody a Gracujští (jsou-li součástí Rudernské říše) získávat funkce v radě. Tyto funkce je možné i ztratit. Pokud nebylo přineseno Robertovo tělo do města Rudern, tak se funkce při smrti šlechtice dědí v rámci rodu.

Hlasování probíhá vždy na začátku kola po otočení karet politických událostí.


Podmínky pro novou volbu

 • V předešlém kole byl zabit panovník rodu držícího nějakou funkci v radě (vyjma karda). - volba radních
 • Karty událostí odstranily jednoho, či více rudernských, popř. gracujských šlechticů, kteří zastávali post v radě (vyjma karda) - volba radních.
 • Bylo přineseno Robertovo tělo do Rudernu - volba karda a radních.
 • Gracuja se stala součástí Rudernské říše - volba karda a radních.

Počet hlasů ve volbě

Každý z rodů má při hlasování určitý počet hlasů. Tento počet hlasů je odvislý od počtu měst v držení. Města patřící církvi hlasují podle vůle serma. Říšská města (měšťani) hlasují podle vůle Kardské ligy. Nemohou však získat žádnou z funkcí, přesto mohou ovlivnit výsledek volby.

Pokud není o nějakou funkci zájem a všechny rudernské rody již nějaký post mají, tak se tato funkce herně neprojevuje.

Př.:

Robertovo tělo je přineseno do Rudernu a otevře se možnost funkce karda - tedy je 5 funkcí a 4 rudernské rody. Dokud se k Rudernské říši nepřipojí Gracujští, tak se jedna z funkcí, o kterou nebyl zájem, nebude herně projevovat.

Průběh hlasování se liší:

 • Byl zabit člen rady - volba radních.
 • Byl zabit kard/Robertovo tělo dorazilo do Rudernu/Gracuja se připojila k Rudernu - volba karda a radních.

A) Volba radních

Je zabit či pomocí karet události odstraněn jeden, případně více členů rady (vyjma karda).

Průběh:

 • Hráči s výjimkou karda a měšťanů (Kardská liga), se vysloví, zdali mají o funkci zájem.
 • Pokud nemají, připadne post automaticky stejnému rodu, z jakého byl padlý člen rady.
 • Pokud zájem mají, dojde k tajnému hlasování, kterému předchází čas na diplomatické jednání*. Tento čas je vymezen deseti minutami (2x otočení přesýpacích hodin).
 • Dojde k volbě, která probíhá pomocí žetonů hlasů vhazovaných do koženého kalíšku. Každá frakce vždy hlasuje jednomyslně. Tedy pokud hráč drží 3 města a v radě zastává funkci serma (církev drží 2 města), tak má hlas se silou pět.
 • Následně je stejným způsobem hlasováno o další volné funkce v radě.

B) Volba karda a radních

Rudernská rada je svolána, pokud je přineseno Robertovo tělo do Rudernu (města), kard zemře (ať už v boji, nebo pomocí karet politických událostí, či se Gracuja připojila k Rudernské říši.) Na diplomatické jednání* předcházejícímu hlasování o jednotlivé posty v radě je stanoveno max. 10 minut (1 otočení přesýpacích hodin).

Průběh:

 1. Stanoví se, které rody mají o post karda zájem.
 2. Předají se dary a dohodnou smlouvy.
 3. Hlasuje se pomocí žetonů, které jsou vhozeny do koženého kalíšku. Vítěz se stane kardem.
 4. Dále je hlasováno o další funkce v pořadí: pokladník, velitel rudernských vojsk, sermo a umbro.

Je-li výsledek volby nerozhodný, tak o vítězi rozhodují měšťani (Kardská liga).


Diplomatické jednání*

Ve fázi diplomatického jednání si mohou jednotlivé šlechtické rody mezi sebou předávat suroviny. Suroviny jsou předávány výhradně z panské pokladnice do panské pokladnice. Není možné dávat suroviny z říšské pokladnice. Není možné dávat suroviny přímo některému z generálů/panovníků.