Města a pevnosti

Města a pevnosti umožňují získávat suroviny a verbovat jednotky.

Město i pevnost umožňují ochranu pro 5 jednotek + neomezený počet šlechticů. Pokud se v nich nachází jednotek do tohoto počtu, tak je potřeba před vyhlášením zteče město oblehnout. Pravidla pro oblehnutí města jsou v kapitole Armáda a systém boje - podmínky pro oblehnutí města.

Jeli ve městě/pevnosti jednotek více je možné tyto jednotky napadnou a jedná se o boj v poli.

Výstavba měst a pevností

Správní oblasti některých měst umožňují výstavbu nových měst/pevností a přestavbu pevností na města.

Všichni kromě Kardské ligy mohou zakládat města a pevnosti. Kardská liga může zakládat pouze města. Pevnosti po dobytí Kardskou ligou jsou poškozené a je nutná jejich oprava, kterou tato frakce neumí. Chovají se tedy jako vesnice - nedávají bonus k obraně, ani v nich nejde verbovat/těžit suroviny. Je však možné je přestavět na město.

Pohyb rudernského šlechtice a jeho založení města na místě vesnice, je v rámci Rudernské říše placeno přímo z pokladnice. Překročí-li hranice Rudernské říše, musí si suroviny na založení města nést s sebou. Tentýž princip platí i pro jednotlivé podfrakce Kardské ligy.

Více o pohybech na nepřátelské území v podkapitole Přesuny vojska na nepřátelském území.

V Rudernské říši města členíme na tři kategorie: říšské, církevní a panské. Město lze přestavět na pevnost, opačně však nikoliv.

Na území podfrakcí Kardské ligy nejsou města členěna. Pravidlově se vždy jedná o panská města.

Vesnice

Místo, které je vyznačeno na mapě. Má svůj název a vydefinované možné správní území. Na tomto místě lze vystavět pevnost/město.

Pevnost

Pevnost může patřit přímo Rudernské říši, nebo některému z panských rodů. Pevnost se dá postavit na místě vesnice. Říšskou pevnost může stavět pouze velitel rudernských vojsk a pokladník. Říšská pevnost se dá přestavět pouze na říšské město. Panská pevnost se dá přestavět pouze na panské město. Pevnost nelze přestavět na církevní město.

Výstavba říšské/panské pevnosti stojí 10 surovin a umožňuje opevněný úkryt pro 5 jednotek + šlechtici.

Více jednotek v pevnosti

V pevnosti může být více jednotek. Pokud se v ní nachází jednotek více jak pět, tak se obránci zprvu brání před městem (boj v poli) a až poté, co počty obránců klesnou pod 5, se obránci stahují do pevnosti a útočník má při zteči počet kostek/3 (zaokrouhleno dolů). Obránci mají klasický počet kostek.

Speciální vlastnost pevnosti

Bezprostředně po vstupu nepřátelské armády na území, kde se nalézá pevnost, může obránce nepřátelskou armádu zdarma napadnout s bonusem obrany pevnosti. Přepadnout ji může s armádou o počtu do pěti jednotek. Pokud se nalézá v pevnosti více jednotek, tak se přepadu neúčastní. (Nedávají bonus k útoku, ani nedostávají zásahy.)

Př.:
Nepřítel překročil hranice správní oblasti pevnosti, ve které se nalézá 7 jednotek. V tento moment může vlastník pevnosti napadnout nepřítele. Strhne se boj, kterého se účastní 5 vybraných jednotek z pevnosti s bonusem, který pevnost dává. Nepřítel dal 10 zásahů, přesto umírá pouze oněch 5 vybraných jednotek. Zbylé 2 jednotky zůstávají v pevnosti, kterou nyní může nepřítel oblehnout.

Ztečování obležené pevnosti a možnosti obránců

Zteč mezi obránci obležené pevnosti a oblehateli může vyvolat jak obležený, tak i oblehatel. V obou případech má oblehatel počet kostek /3. Vyvolání zteče stojí 1 surovinu. Počet takto vyvolaných ztečí je omezen pouze limitem využitelných surovin v rámci jednoho impulzu.

Pokud je pevnost již obléhána, jednotky uvnitř nemohou přepadat další armády proudící přes její správní území.

Dobytí pevnosti Kardskou ligou

Je-li pevnost dobyta Kardskou ligou, ztrácí svůj bonus k obraně. Chová se pak jako vesnice.

Pokud je prázdná/jednotky kardské ligy jsou zničeny, tak je možné ji za cenu 5 surovin znovu vystavit. Po obsazení poškozené pevnosti připadne pevnost tomu, kdo ji opraví.

Při dobytí Gracujou, tak pevnost zůstává pevností.

Město

Město umožňuje verbování a těžení surovin. Lze jej postavit na místě vesnice, či jej přestavět z pevnosti. Při přestavbě z pevnosti zůstává ve vlastnictví svého majitele. Církevní město lze postavit pouze na místě vesnice. Stavba města, či jeho přestavba z pevnosti stojí 10 surovin.

Vlastnosti města

Město má kapacitu pět jednotek + šlechticové. Pokud je ve městě více jednotek, pak je možné město ztečovat bez oblehnutí a jedná se o boj v poli. Pokud je bránících jednotek méně jak 5, tak se útočícímu dělí počet kostek dvěma.

Pokud je ve městě více jak pět jednotek, dojde k boji v poli. Přežije-li tento boj méně jak pět jednotek, tak se obránci stahují do města. U dalších ztečí musí být splněny podmínky pro klasické dobývání města.

Ztečování obleženého města a možnosti obránců

Zteč mezi obránci obleženého města a oblehateli může vyvolat jak obležený, tak i oblehatel. V obou případech má oblehatel počet kostek /2. Vyvolání zteče stojí 1 surovinu. Počet takto vyvolaných ztečí je omezen pouze limitem využitelných surovin v rámci jednoho impulzu.

V obleženém městě nelze verbovat jednotky ani získávat suroviny.