Vyhlášení nezávislosti

Jednotliví rudernští šlechtici a Gracujští (jsou-li součástí Rudernské říše) mohou vyhlásit nezávislost na Rudernské říši. Podle jejich role v radě se určuje, jaký státní útvar tak stvoří. Nezávislost je možné vyhlásit kdykoliv v průběhu svého impulzu. V ten moment přestávají být součástí říše. Pokud jsou splněny podmínky - viz podkapitola Podmínky pro vyhlášení nezávislosti, je možné se odtrhnout a získat tím body vlivu.

Během procesů vyhlašování nezávislosti (ztečí, získávání měst), nejsou získávány body vlivu.

Podmínky pro vyhlášení nezávislosti

 • Robertovo tělo musí být dopraveno do Rudernu (hlavního města říše).
 • Frakce, která se chce odtrhnout, musí mít minimálně 10 surovin, které jsou potřeba pro vyhlášení nezávislosti.
 • Nesmí mít v radě post Kard a Umbro, kteří se odtrhnout nemůžou.
 • Musí splňovat podmínky, které jsou rozdílné pro jednotlivé funkce v radě - viz následující podkapitola.

Podmínky a průběh vyhlášení nezávislosti

Samotné vyhlášení nezávislosti probíhá u každé funkce v radě jinak. Některé funkce se odtrhnout ani nemohou. Při odtržení dané frakce od Rudernské říše není možné tuto funkci v radě již získat a zůstává natrvalo v dané frakci.

Průběh vyhlášení nezávislosti

Na počátku musí frakce, která se chce odtrhnout od Rudernské říše, spálit 10 surovin. Tyto suroviny lze spálit nad limit (počet ovládaných měst +4) a platí se přímo z hlavní pokladnice daného rodu. Poté se pokračuje podle toho, jaký post v radě zastává:

 • Kard ani umbro se nemohou odtrhnout od říše.
 • Sermose odtrhne od kardství a vzniká tak církevní stát s teokracií.
  Ve všech církevních městech se k dané panské armádě připojí ½ (zaokrouhleno nahoru) říšského vojska, které se v těchto městech nachází. Tyto jednotky provedou zteč proti zbylým jednotkám ve městě. Jedná se o boj v poli. Pokud zvítězí, město připadne církevnímu státu.
 • Velitel rudernských vojskse může jmenovat kardem a ve všech městech, ve kterých jsou říšské jednotky v přesile, se háže 1k6.
  Kde padne 5 a 6, tak ty města se přidají k novému kardovi. K novému kardovi se přidá i ½ říšské armády, zaokrouhluje se nahoru a zbylé vojsko je pobito.
  Paxijské jednotky, které jsou na straně Rudernské říše, veliteli nepomáhají - naopak proti němu bojují.
 • Pokladník může shrábnout všechny suroviny v říšské pokladně a vyhlásit republiku.
  Pokladník může během svého impulzu, kdy se odtrhnul od říše, zkusit podplatit jakoukoliv říšskou armádu.
  Vybere si jednotku, kterou chce získat, zaplatí 1 surovinu a hodí 1k6. Padne-li 5 a 6, tak se tato jednotka přidá na jeho stranu. Počet surovin, které může tímto způsobem spálit je omezen pouze počtem surovin v jeho hlavní rodové pokladnici. Na konci jeho impulzu se utkají všechny jeho jednotky ve všech říšských městech.
  Opět proběhne boj v poli. Pokud po zteči bude ve městě více jednotek loajálních pokladníkovi, než jednotek zbylých, tak se město přidá k pokladníkovi. Všechny jednotky poražené strany jsou zabity.

Panské jednotky frakce vyhlašující nezávislost v cizích městech

 • Zbylá panská vojska rodu, který se rozhodl vyhlásit nezávislost, v cizích rudernských městech se pokusí připojit ke svému panskému rodu. Vyvolá se zteč mezi jednotkami, které se chtějí odtrhnout, a jednotkami zbylými. Vzbouřencům se dělí počet kostek dvěma. Mají-li vzbouřenci po zteči více jednotek než druhá strana, tak se město připojuje k nově vzniklému státu. Prohraná strana přichází o všechny jednotky.
 • Za samostatné získání nezávislosti získá daná frakce 4 body vlivu.
 • V průběhu bojů a získávání měst a pevností pomocí vyhlášení nezávislosti nezískává daná frakce body vlivu za funkce v radě. A nejsou získávány body vlivu ani za vítězné bitvy.
 • Města, která panovník získá, se stávají jeho vlastními (panskými). Což znamená, že nemůže získat více měst, než má žetonů. Získá-li měst více, musí vybrat, která zabere. Taktéž to znamená, že získá-li říšské generály, nemůže je obnovovat, přijde-li o ně v boji. Říšská armáda, kterou daná frakce tímto způsobem získá, je převedena na panskou daného rodu (je-li k dispozici). Pokud není, tak je rozpuštěna (odstraněna ze hry). Plamennou legii je možno převést na jakoukoliv jinou dostupnou jednotku.