Dosazení Celiny na kardský trůn

V Rudernské říši žije Robertova poslední manželka Celina. Na začátku hry se nachází ve městě Baria, kde dohlíží na obranu nově získaných držav. Pochází z rodu Katzowiců. Herně se projevuje jako katzowický generál III.

Pokud zemře, není ji možné znovu získat. Katzowicové, jako každý jiný rudernský rod, mohou mít pouze generála I. a generála II.

Pokud se tento generál III. (Celina) přesune do Rudernu, tak je možné vyvolat vzpouru a dosadit Celinu na rudernský trůn.

Po návratu Robertova těla do Rudernu tato postava mizí ze hry, a to i v případě, že byla zvolena rudernskou kardkou.

Pokud se tak stane, tak Katzowicové získají funkci karda, neztratí k tomu funkci pokladníka a získají 2 body vlivu.

Průběh dosazení Celiny na kardský trůn:

  • Katzowicové vstoupí do města Rudern s armádou a generálem III. (Celinou).
  • Katzowicové vyvolají zteč za cenu 1 suroviny.
  • Proběhne boj v poli. (Všechny jednotky jsou uvnitř města, a tedy není potřeba oblehnutí města.)

Bitvy se účastní všechny jednotky ve městě a musí si vybrat stranu.

Strany v probíhající bitvě:

  • Říšská armáda + jednotky jiných rodů ve městě, které chtějí zabránit volbě kardky.
  • Katzowické jednotky + jednotky jiných rodů ve městě, které chtějí podpořit volbu kardky.

Výsledek bitvy

Strana, která bude mít po zteči více jednotek, vyhrála.

  • Pokud vyhrají Katzowicové, ušetří přeživší říšské jednotky a panské jednotky, které podpořili říšské jednotky.

Pokud vyhrají Katzowicové -, tak generál III. (Celina) získá titul kard a přitom rod Katzowiců neztratí funkci pokladníka. Oba tyto posty v radě a výhody z nich plynoucí, bude mít až do chvíle, než dorazí Robertovo tělo do Rudernu, kdy je vyvolána nováVolba karda a radních. Katzowicové za úspěch získají 2 body vlivu.

  • Pokud vyhraje říše, tak nechají všechny přeživší katzowické jednotky/jednotky a šlechtice, které vzpouru podpořily a Celinu popravit.