Pravidla boje

Neopevněné město nedává žádné bonusy, avšak musí být před ztečí oblehnuto.
Opevněné město zvedá 2x BS bránících jednotek.

Síla kardů
Robert a Rim +3 BS
Kalamé, Petros a Jaromír +1 BS

Vykoupení zajatého karda
Pokud dojde k zajetí karda nepřátelským vojskem, tak frakce na začátku svého kola jej může vykoupit. Stojí to 5 zásob a -5 vliv, (Obojí je předáno nepříteli, pokud je to neutrální nepřítel, tak ten si okamžitě postaví za získané zásoby jednotky podle pravidel verbování. Pokud má hráč vykupující zajatého karda méně vlivu jak 5, tak tímto způsobem odevzdává, jen ten vliv, který má. Bez panovníka nelze vyhrát.
Pokud jsou splněny podmínky pro získání vazala, ale budoucí vazalská frakce má zajatého generála jinou frakcí, tak jej vykupuje frakce, která tímto získá frakci do vazalství.

Přesuny vojska a postav
Jedna jednotka je armáda s +1BS/ +2BS (fanatici ze Stínových zemí), postava panovníka, katapult, stín, loď, nebo Obr. Na přesun 1-5 jednotek o jedno pole je potřeba 1 zásoba. Pokud jsou přesouvány armády větší, tak se počítá, jako by šlo více pěti-jednotkových skupin. Akce přesun je použita při opouštění města, námořních přesunech, nebo pěších taženích. Pokud armáda vstoupí do území, kde se nachází bažiny (území okolo města Baria), či oblasti, kde sídlí nepoddajné divoké kmeny, tak platí dvojnásobek zásob. Území, kde se nachází "Obři", či "Neprostupné bažiny" je nepřístupné. Pokud se pěší armáda přesouvá pomocí lodí, tak se počítá se zásobami jen pro lodě. Jedna loď uveze tolik jednotek, kolik jej její BS. (Tedy každá loď uveze 2 jednotky.)

Neplatí se za spojení armád a spojení armády obléhající město s armádou v dané oblasti.

Obléhání města
Započatí obléhání města stojí 1 zásobu. Armáda musí být ve správní oblasti onoho města. Obléhající armáda musí mít větší počáteční BS než je BS obrany města. Pokud se sníží BS pod BS obránců, tak je obléhání přerušeno a jednotky se stahují do správní oblasti mimo město. Jednotky, jako katapult, či přebytečné ohnivé meče (ty které armáda nemůže odnést) zůstávají obráncům. Pokud útočníci porazí obránce a zničí jejich počty, tak město získává pod svou vládu. Každý rok obležení, počínaje druhým je zabita jedna jednotka v obleženém městě.

Dobývání města
Město musí být oblehnuto předešlý tah, nebo dřív. Dobyvatelská frakce musí sousedit se správním územím tohoto města. Frakce, která chce započíst obléhání, města musí mít vyšší BS, než má obránce. Vyvolání zteče stojí 1 zásobu.

Podpora obléhané armády + slučování armád
Pokud je město v obležení, tak může přijít jiná armáda a zaútočit na obléhatele. Počítá se i BS jednotek, které jsou obleženy bez bonusu za obranu města. Při prohře obléhaných se přeživší jednotky stahují do města. Za slučování armád se neplatí zásoby.

Do oblasti mohou v jeden moment vstoupit jednotky zde dvou různých oblastí.
Př: Jezerní město je obléháno Rudernem. Z Heráně a Zlatky přijdou dvě armády do správní oblasti Jezerního města a následně společně zaútočí na obléhatele. Dostanou podporu i z Jezerního města.

Boj a ztráty
Útočník: (BS armády + schopnost generála + 1k6)/4 *
Obránce: (BS armády + schopnost generála + obrana města + 1K6)/4 *
*zaokrouhluje se dolů

Ten, kdo bude mít po hodu větší BS, vyhrál a získá oblast/město. Poražený se stáhne se zbylými jednotkami, pokud má kam. Remízy vyhrává obránce.

Stahování jednotek při prohrané bitvě + výkup zajatců
Pokud bitva proběhla mimo město, tak se stahují do města nebo sousední oblasti.
Pokud bitva proběhla ve městě, tak se stahují do pevnosti, nebo jsou zajati. Je možné je po bitvě vykoupit 1 jednotka = 1 zásoba. Octnou se v hlavním městě.

Příchod obrů
Každé liché kolo, počínaje 3 kolem je příchod obrů. Hodí se 1k6, čímž se určuje město, které obři napadnou. 1 - Kerdurin, 2 - Mineur, 3 - Heilbron, 4 - Lomen, 5 - Rotstain, 6 - Malmo. Obři neútočí na neutrální města. (Může se tedy stát, že taky vůbec nepřijdou.) Jedná se o boj před městem, započítává se i BS armády ve městě i mimo město v dané správní oblasti. Při útoku se nepočítá opevnění města.
Hod na ztráty:
Obr: +5 BS + 1k6)4 *
BS vojska ve městě a správní oblasti + 1k6)4 *
*Zaokrouhluje se dolů

Pokud Obr vyhraje, tak je město dobyto. Obr zmizí a město se stane neutrální se dvěma neutrálními jednotkami. Obránci se nestahují do města ani pevnosti a nejdou vykoupit zajatci.
Pokud Obr prohraje, tak zmizí a daná frakce získá vliv podle pravidel.

Nájezd pirátů
Každé sudé kolo, počínaje čtvrtým kolem je veden pirátský nájezd na město Ostius. Ti přitáhnout s flotilou k městu a uskuteční se zteč.
Hod na ztráty:
Piráti: (BS všech lodí v neutrálních neoblehnutých přístav. + počet neutrálních přístav. měst*4)/4
Ostius: (BS armády ve městě + obrana hradeb)/4
Pokud město padne, tak jej obsadí přeživší piráti = počet lodí v hodnotě BS přeživších pirátů. Nedá se skrýt do pevnosti ani vykoupit zajatci.

Vazalství
Pokud jedna frakce dobije hlavní město frakci jiné a zároveň zajme jejího generála, tak dobytá frakce spadne do vazalství pod vítěznou frakci.

Vazal se objeví s panovníkem a třemi jednotkami ve svém hlavním městě. Zůstanou mu všechny zbylé nedobyté města a má za ně vlivy podle pravidel.
Může se pohybovat po území svého pána, ale nesmí vstupovat do jeho měst. Nesmí na svého pána zaútočit. Musí svému pánovi platit požadované zásoby. Může dobývat nová území, se kterými je spojen přes území svého pána.
Pokud má větší území než jeho pán, tak může vyhlásit revoltu a odtrhnout se od svého pána.

Frakce mající vazala může ve fázi získávání zásob požádat svého vazala o počet zásob = počet jeho měst/2 (zaokrouhleno dolů) Může chodit přes vazalská území, ale nemůže vstupovat do měst. Může dobývat území spojená přes území vazala.