Typy měst

Města, která se nalézají na území Rudernské říše, mají několik typů. Na území neutrálních frakcí, Kardské ligy a Gracujských (nepřipojí-li se k Rudernské říši) se nacházejí vždy pouze města Panská.


Říšské město

Můžou jej založit hlavy rodů, které mají v radě funkci velitele rudernských vojsk nebo pokladníka, a generálové rudernské říše (velitel rudernkých vojsk). Říšské město může být vystaveno na místě stávající říšské pevnosti, či na místě, kde se nalézá vesnice. Založení/přestavba z pevnosti stojí 10 surovin.

Kard rozhoduje, zdali se budou ve městě verbovat jednotky, či získávat suroviny pro říšskou pokladnu. Za verbované jednotky platí surovinami z říšské pokladny. V říšských městech se dají verbovat pouze říšské jednotky.

Říšské město umožňuje získat jednoho říšského generála, který stojí 3 suroviny. Maximálně může mít říše 3 říšské generály na herním plánu.

Při volbě karda a funkcí v radě dává říšské město jeden hlas měšťanům (Kardské lize).


Církevní město

Může být založeno na vyznačeném místě, kde se nenachází jiné město či pevnost. Zakladatelem může být pouze hlava rodu, která má v radě funkci sermo. Města nemůžou zakládat generálové. Založení města stojí 10 surovin. Suroviny na výstavbu církevního města mohou být vybrány díky vyhlášení církevních slavností, které vyhlašuje sermo viz kapitola Ruderská rada.

Sermo rohoduje, zdali se budou v církevním městě verbovat jednotky, či získávat suroviny. Rod držící funkci sermo verbuje v církevních městech své vlastní panské jednotky a suroviny získává do své vlastní panské pokladny.

Město patří církvi, a tedy své majitele mění podle toho, kdo zrovna v radě ovládá funkci serma. Neumožňuje tvorbu generála, zato dává na konci kola frakci, která drží funkci serma, jeden bod vlivu za každé církevní město, které je v daný moment založeno. Toto město dává hlas v radě poslednímu držiteli titulu sermo.


Panské město

Může jej založit jakýkoliv hráč na místech pro města určených. Tedy Kardská liga může jen na místech, kde se nachází vesnice, či poškozená pevnost. Rudernské rody a Gracujští na místě vesnice a pevnosti, které mají v držení.

Město můžou založit pouze hlavy rodů a panovníci. Nemůže být založeno generály a stíny. Založení města/přestavba z pevnosti stojí 10 surovin - viz pravidla pro založení města/pevnosti.

Zdali se budou ve městě verbovat jednotky, či získávat suroviny rozhoduje ten, kdo město spravuje. Verbuje své vlastní jednotky a suroviny získává do své vlastní panské pokladny.

Pro rudernské rody platí, že každé město dává hlas v radě tomu, kdo jej spravuje a umožňuje tvorbu jednoho generála.

Pro Kardskou ligu a Gracujské (není-li součástí Ruderné říše) platí, že každé město umožnuje tvorbu jednoho generála. (Výjimkou jsou Stínové země, které generály nemají a mají místo nich stíny, které mají odlišný způsob vzniku, a tedy nejsou odvislé od počtu měst v držení.