Přesuny vojsk

Počet surovin možných použít na zteče, přesuny a stavbu

Během jednoho impulzu je možné na přesuny, zteče a stavbu použít surovin v hodnotě: počet měst pod správou + 4. Za tyto akce se platí přímo z pokladnice dané frakce.

Zásoby ve šlechticově pokladnici šlechtice (panovníka/generála/stín)

Za přesuny na nepřátelském území se platí ze surovin, které si s sebou přenáší daný šlechtic. Na domovském území se platí přímo z hlavní pokladnice.

Je možné mít suroviny uložené v pokladnici šlechtice a být přitom na domovském/spřáteleném území.

Znovunabrání surovin

  • Znovunavrácení na domovské území.
  • Spojení dvou praporů a přesun surovin od jednoho šlechtice k druhému. Je možné takto přesouvat suroviny i mezi jednotlivými podfrakcemi a frakcemi.
  • Dobytí města/pevnosti, což z daného území vytvoří domovské a za přesuny je dále možno platit přímo z hlavní pokladnice.

Přesuny vojska a zteče

S jednotkami je možné hýbat jen pomocí šlechty. Každý ze šlechticů dokáže přesouvat jen omezený počet vojáků. Panovníci jednotlivých podfrakcí Kardské ligy dokáží pod sebou přesouvat 10 jednotek. Rudernský kard a rudernský velitel vojsk mohou taktéž pod sebou přesouvat 10 jednotek.
Hlavy jednotlivých rodů v Rudernu dokáží přesouvat armády do 7 (včetně) jednotek.
Generálové a stíny dokáží přesouvat armády pouze do 5 jednotek (včetně).

Základní jednotka z pohledu přesunů - prapor

Základní jednotka je prapor Jedná se o šlechtice a všechny jednotky, které pod sebou přesouvá. Maximální počet jednotek, které může přesouvat je vypsán v podkapitole Přesuny vojska a zteče. Viz odstavec výše.

Cena přesunu se odvíjí od nejpomalejší jednotky v praporu. Pokud spolu putuje více praporů, tak se za každý platí suroviny zvlášť.

Rychlost a cena přesunů

Jednotky se přesouvají pomocí odpichovátka. Rychlost přesunů se odvíjí od nejpomalejší jednotky v praporu.

Cena za přesun

Prapor s nejízdními jednotkami - dva odpichy za cenu 1 suroviny.

Prapor s jízdou, nebo šlechtic samotný - 4 odpichy za cenu 1 suroviny.

Přesun praporu, který nese Robertovo tělo - 1 odpich stojí 1 surovinu.

Poznámka:

Přesouvají-li se dva šlechtici, tak se jedná o dva prapory. To platí nezávisle na počtu jednotek, které přesouvají pod sebou. Výjimkou jsou generálové doprovázející Robertovo tělo.

Přechod přes hory, bažiny a řeky

Hory a bažiny není možné překročit a je nutné je obejít.

Řeku lze překročit zdarma přes spřátelené město/pevnost či město/pevnost v držení. Za překročení jakékoliv řeky, která je vyznačená na herním plánu, mimo město/pevnost se platí 1 surovina.

Při přesunech po herní ploše nemá význam, zdali se jednotky přesouvají po cestách.

Přesun přes města/pevnosti ležící v průsmycích

Některá města/pevnosti leží v průsmycích a je možné kolem nich projít pouze, pokud je daná frakce ovládá, nebo jsou ve vlastnictví spřátelené frakce. Jedná se o města/pevnosti: Gotha, Itzohoe, Zerentin, Ztožec, Vtácnik, Osten a Aria.

Přesuny po moři

Přesuny přes moře fungují stejně jako na pevnině a stojí i stejně surovin: viz kapitola Typy vojska. Pouze platí, že jednotky nemohou na konci impulzu zůstat na moři. Pokud by se tak stalo, tak tyto jednotky umírají.

Přesuny vojska na domovském/spřáteleném území

Domovské území je území, které má daná frakce/podfrakce v držení. Spřátelené území je to, které vlastní spojenec. Na domovském/spřáteleném území je možné provádět jakékoliv bojové/stavitelské akce a platit za ně přímo z pokladnice. (Samozřejmě v rámci limitu pro impulz.)

Armády můžou vstupovat do spřátelených měst a pomáhat při jejich obraně. Spojenci se při bojích automaticky podporují.

Poznámka:

Rudernští šlechtici se mohou přesouvat/budovat/ztečovat po celém území Rudernské říše (území ohraničené červenou přerušovanou linkou) a platit za své akce přímo z hlavní pokladnice.

Součástí území, kde se mohou šlechtici s prapory tímto způsobem pohybovat, jsou i vesnice, které nebyly přestavěna na města Kardskou ligou/Gracujskými, kteří se nepřipojily k Rudernské říši a jsou uvnitř Říše.

Kardská liga se může takto přesouvat na všech územích, které má v držení. Tedy třeba prapory Západního kardství se mohou přesouvat/ztečovat/obléhat/atd. na území Stínových zemí. Nemohou takto činit na územích, které se ke Kardské lize nepřipojily.

Gracujští se mohou pohybovat/stavět/ztečovat/atd. pouze na svém domovském území. Pokud se připojí k Rudernské říši, tak se na ně vztahují podmínky jako pro všechny ostatní Rudernské rody a území Gracuji se stane i z pohledu přesunů součástí Rudernské říše.

Přesuny vojska na nepřátelském území

Prapory, které opustí domovské/spřátelené území musí všechny své přesuny, bojové a budovatelské akce platit ze surovin, které si nesou s sebou.

Přesuny na nepřátelském území stojí stejně jako na spřáteleném či domovském.

Pokud prohrají bitvu na nepřátelské území, tak všechny suroviny, které s sebou v tu dobu měly, připadnou vítězi. Zbytky tohoto praporu se stahují do nejbližšího spřáteleného města/pevnosti, či města/pevnosti v držení.

Pokud hráči dojdou suroviny v šlechticově pokladnici na nepřátelském území, tak musí za každou další akci platit smrtí jedné jednotky v daném praporu.